Доделa средстава намењених за економско оснaживање избеглица

0

На основу члана 11.  Правилника о раду Комисије 01 број 02-142  од 15.07. 2019. године, Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на територији општине Лебане кроз доходовне активности, образована Решењем председника општине 01 број 02-140  од  11.07.2019. (у даљем тексту: Комисија), дана 16.07.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНAЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ може бити додељена породицама избеглица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Лебане, а намењена је економском оснаживању  и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности  кроз набавку и доделу робе и материјала  у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и којe испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника(удаљемтексту:Корисник).

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и матерјалу за економско оснаживање  избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 ( словима: двестотине хиљда динара), по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (удаљем тексту:Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.      да имају избеглички статуси то:

–          да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије

–           да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да имају боравиште/пребивалиште на територији општине Лебане, у моменту објављивања јавног позива;

3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујућии овај јавни позив);

5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;

6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односиПомоћ;

7. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

  • •     За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
  • •     За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора укоме ће обављати делатности
  • •  За друге делатности у складу са делатношћу наведеноју  пријави.

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1)    Да активност  за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства Корисника                                                                          – 10 бодова

2)      Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова

или обуку Националне службе зазапошљавање                                    -10 бодова

3)  Да има претходно искуство у обављању активности                            – 10 бодова

4)  Да поседује знање и вештине за обављање активности                        – 10 бодова

5)  Да има регистровану делатност                                                                – 20 бодова

6)  Да покреће активност–Помоћ користи први пут                                   – 20 бодова Да је корисник Помоћи – други пут                                                                                   – 10 бодова

        Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                          – 5 бодова

7)Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18

година и/или студентом до26 година                                                      – 10 бодова

8)Жена носилац домаћинства                                                                        – 10 бодова

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

1.    Је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

2.    Је члан породице са двоје или више деце испод18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до50% просечне нето плате на нивоу општине Лебане по члану домаћинства);

3.    има болесног члана/чланове домаћинства /чланови домаћинства са посебним потребама;

4.  је жртва сексуалног/породичног насиља;

5.  је члан породице погинулих, несталихи киднапованих лица;

6.  до сада није био корисник Помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства  доставља следеће доказе:

1.      Уредно попуњени потписан образац пријаве;

2.      Фотокопијуизбегличке легитимације(обестране)/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса, (НАПОМЕНА: обавезно  за  Подносиоца  пријаве,  као  и  за  остале  чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даљеу статусу избеглице);

3.      Фотокопију личне картез све чланове породичног домаћинства са 16 и више година(очитане,уколико је упитању биометријска лична карта са чипом);

4.      Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство-за све чланове породичног домаћинства (не односисе на лица са личном картом);

5.      Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породично гдомаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

6.      Доказ о приходима:

–       Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; услучају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

–       Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив–за запослене чланове породичног домаћинства;

–       Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овогЈавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије-потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србијии/или другој држави;

7.      За чланове породичног домаћинства узраста 15- 26 година – доказо школовању(потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичногдомаћинства нису на школовању- доказе наведене у тачки 6) овог става (доказио приходима);

8.      Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју-Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децуса телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9.      Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу- Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10.  За једнородитељску породицу прилаже се:

–          потврдао смрти брачног друга;

–          решење надлежног суда о проглашењу несталог лица  за умрло;

–          извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

–          пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или  деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз  оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, умеђувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

11.Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на којусе односиПомоћ;

12.Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

13.Доказ да има регистровану делатност;

14.Доказ да покреће активност:

(1)да је регистровао и покреће нову активност,

(2)изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Поред  доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околност.

Комисија у складу са чланом 103. став1. Закона о општем управно мпоступку („Службени гласникРС“, број18/16) (удаљемтексту:ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља:потврду о томе да ли су лица евидентирана као избеглице у евиденцији Комесаријата али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 4. став 1. тачка 1); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породично гдомаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103.став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе  преко писарнице Општинске управе Лебане, лично или поштом на адресу:

Општина Лебане, ул. Цара Душана број 116, 16230 Лебане

Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање нзбеглица на територији општине Лебане кроз доходовне активности

са назнаком:

„Пријава на Јавни позив ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ“

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Марјан Станковић

ПОДЕЛИТЕ.