Одржана 7. седница општинског већа

0

Данас је у сали Скупштине општине Лебане одржана 7. Седница општинског већа. Седницом је председавао председник општине Лебане Иван Богдановић. Све тачке, које су биле на дневном реду, овом приликом су усвојене.

 1. Разматрање Предлога одлуке о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић„ – ПИМ а.д. Београд;
 2. Разматрање предлога Одлуке о давању на коришћење два путничка возила марке Опел Мовано, Д.о.о. Аутобуској станици Лебане;
 3. Разматрање Предлога програма локалног економског развоја општине Лебане за 2021.годину;
 4. разматрање Предлога правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученика;
 5. Разматрање Предлога Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области стручног надзора над путевима и улицама, јаве расвете и сигнализације, Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области архитектонске делатности и Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лебане за 2021.годину, између Општине Лебане и ЈП „Лебане;
 6. 6. Разматрање Предлога уговора о одржавању гробља и капеле, о уређењу и одржавању зелених површина и заштити комуналних објеката и одржавању чистоће на површинама јавне намене за 2021.годину, између општине Лебане и ЈКП „Комуналац, , Лебане;
 7. Разматрање Предлога уговора о текућем одржавању атмосферске канализације у Лебану за 2021.годину и Предлога уговора о одржавању водоводних шахти и бунара повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже за 2021.гидину, између општине Лебане и ЈКП , Водовод„ Лебане
 8. разматрање Предлога уговора о техничко-пословној сарадњи у области зоохигијене на територији општине Лебане за 2021.годину, између општине Лебане и ЈКП „Ветеринарска станица„ Лебане;
 9. Разматрање Предлога за стављање ван снаге Закључка општинског већа 046рој:400-ЗЗ2/1 од 03.2019.године;
 10. Разматрање извештаја Ц3СР Лебане о предузетим мерама у циљу реализације налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 11. Разматрање предлога Одељења за имовинско-правне послове ОУ Лебане, за доношењем решења о прибављању земљишта у јавну својину од Анђелковић Марјана из Лебана, ул. 8.Март;
 12. Разматрање захтева ТД из Ждеглова за новчану помоћ ради превазилажења тешке ситуације у којој се нашла услед штете од пожара;
 13. разматрање социјалне анамнезе Ц3СР Лебане по захтеву за новчану помоћ К. Н. из Лебана
 14. Текућа питања.

ПОДЕЛИТЕ.