Јединствени информациони систем  ЛПА

0

Локална пореска администрација општине Лебане обавештава пореске обвезнике да су информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима и привреди преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације – https://lpa.gov.rs

Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 01.01.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“, број 80/2002…95/2018).

Обвезници који не воде пословне књиге- ФИЗИЧКА ЛИЦА која су дужна да поднесу пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику.

Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима обвезника, а од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања

За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина:

Електронским квалификованим сертификатом – обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Корисничким именом и лозинком (коју добија у својој ЛПА, попуњавањем и предајом ЗАХТЕВА  ЗА ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЛПА) – порески обвезник има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

Порески обвезник који поседује Електронски квалификовани сертификат НЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

Захтев за отварање корисничког налога и лозинке се подноси у просторијама локалне пореске администрације ( Општинска управа Лебане, Цара Душана 116, канцеларија број 4, телефон: 016/843-710 локал 142 ) за све обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Лебане.

Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичка лица (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме.

Порески обвезник који је изгубио или заборавио своју лозинку и/или корисничко име мора се обратити лично локалној пореској администрацији, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора поднети нов захтев, за доделу нове лозинке.

ПОДЕЛИТЕ.