Грађевинска инспекција

ПЛАН РАДА

Годишњи план рада Грађевинске инспекције донет је на основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“,бр.36/15, 44/2018 – др.закон и 95/2018), и представља документ у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на територији општине Лебане.

САГЛАСНОСТ НА ПЛАН

Сектор за инспекцијски надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сходно члану 10. и 12. став 11. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018), даје мишљење на предлог годишњег Плана инспекцијског надзора за 2023 годину, Грађевинској инспекцији, Општинске управе, Општине Лебане.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Сагласно одредбама члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) годишњи извештај о раду инспекција објављује на својој интернет страници.

    • Извештај о раду инспекције за 2022. годину
    • Сагласност на извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15, 44/2018 – др.закон и 95/2018) сачињене су контролне листе Грађевинске инспекције.