ЈАВНИ ОГЛАС – Издавање простора намењеног за постављање шанкова за продају пића

0

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеној локацији, да своје понуде доставе до четвртка 29.07.2021. године до 11:00 часова. Издавање простора намењеног за постављање шанка за продају пића за време трајања манифестације „Парадајз феста“ у периоду од 30.07.2021. године до 01.08.2021. године, вршиће се путем прикупљања понуда у затвореним ковертама:

Организадиони одбор утврдио је почетну цену и то:

МЕСТО ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА:

место за постављање шанка је пролаз лево од Дома културе који води ка улазу у ЈП „Ј1ебане“ укупне површине 25м2

ПОЧЕТНА ЦЕНА
20.000,00              динара;

Понуђач може поднети највише једну понуду.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Понуђач који је у складу са расписаним јавним огласом понудио највишу цену у обавези је да одмах истог дана уплати пуну цену.

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Оглас ће спровести одбор за организацију „Парадајз феста“, по поступку прикупљања затворених понуда јавним огласом који ће бити објављен, на званичној интернет презентацији општине Лебане, огласној табли Општинске управе.

Оглас ће бити отворен до четвртка 29.07.2021. године до 11:00 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници која су регистрована за обављање угоститељске делатности, и да нема пореских дуговања према локалној пореској администрацији.

Обавезна садржина понуде:

Понуда садржи:

  1. ознаку локације на коју се понуда односи;
  2. фирму матични број и ПИБ;
  3. име и презиме директора, односно лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
  4. фотокопију решења о регистрацији-АПР;
  5. Уверење из локалне пореске администрације ОУ Лебане, да немају пореских дуговања;
  6. висину закупнине за дату локацију.

Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је:

  1. понуда поднета по истеку рока за подношење понуде;

Неуредна понуда је:

  1. која не садржи податке и документа из обавезне садржине овог огласа;
  2. у којој понуђени износ закупнине није једнак или већи од почетног износа утврђеног у овом огласу.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.

Приоритет за добијање локације из овог огласа, имаће онај понуђач који понуди највећу цену у односу на почетну. Ако најповољнији понуђач одустане од понуде право на закуп добија следећи најповољнији понуђач.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА ЗАКУП-НЕ ОТВАРАЈ“ на следећу адресу:

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ, 16230 Лебане, ул. Цара Душана број 116, са назнаком (За одбор за организацију „Парадајз феста“) или лично на пријемну канцеларију Општинске управе Лебане која се налази у услужном центру на истој ардеси.

Све ближе информације у вези огласа могу се добити на телефон 016/843-710, лице за контакт Горан Лазаревић.

ПОДЕЛИТЕ.